รองพ่อเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ หนึ่งพันกิโลกรัมยุยงวรรธหนอ รมต.ประจำนร ในที่จังหวะท่องเที่ยวมาสำรวจสืบเสาะงานกระทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในที่พื้นที่หมู่ธานีภาคเหนือช่วงบนบานศาลกล่าว 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน จังหวัดลำปาง แม่ฮ่องสอน)

กลางวันเดือนที่ 14 มกราคม 2562 ระยะเวลา 08.30 นาฬิกา ท้องนาใบยอรรษิษฐ์ สัมพันธราตรีน์ ผวจ.จังหวัดลำพูน มอบหมายงานปันออก ผู้เป็นใหญ่วรยุทธ นพรัตน์ ถัดลงมา ผวจ.จังหวัดลำพูน เช่นกัน ความเจริญจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการที่ว่าการพุทธศาสนาจังหวัดจังหวัดลำพูน นายอำเภอนิวาสสถานธิ ผกก.สภ.เมืองจังหวัดลำพูน และผู้แทนนายอำเภอนครลำพูน รวมให้การต้อนรับ นายสุวกลุ่ม ตันยุวรรธหนอ รมต.ประจำการสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสสัญจรลงมาวิเคราะห์สืบหางานปฏิบัติงานเพื่อที่จะติดเครื่องเศรษฐกิจฐานรากแห่งพื้นที่กลุ่มบุรีเมืองเหนือช่วงบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน จังหวัดลำปาง แม่ฮ่องสอน) ในที่ เรือนแรมกัซซันนำพานูนเลิกลงมา กอล์ฟ ไนต์คลับ ต.มะเขือไม่ห่างเข้ายา อ.บุรีจังหวัดลำพูน จังหวัดจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองจิตอาสาชาวธานีลำพูน กระทั่งพันมนุษย์รวมกิจกรรมใจอาสา “ดีฉันทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ครั้งที่ 1 รายปี 2562 ซ่อมแซมภูมิทัศน์ ดินแดนโดยรอบวิทยาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา กับจำหน่ายวัชพืชแห่งขวางหน้ามุขสายธารชนนีกจุด

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองจิตใจอาสาชาวเมืองลำพูน กระทั่งโพกหัวคนร่วมกิจกรรมใจขันอาสา “ดิฉันหาเรื่อง งดงาม อีกด้วยหัวอกหัวใจ ” ครั้งสถานที่ 1 ประจำปี 2562 ซ่อมภูมิทัศน์ ดินแดนรอบๆวิทยาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี และจำหน่ายวัชพืชแห่งขวางทางมุขสายธารชนนีกวง

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองใจอาสาชาวจังหวัดลำพูน กระทั่งโพกมนุชรวมกิจกรรมความคิดอาสา “ดิฉันก่อเรื่องขึ้น ดี ด้วยหัวอกหัวใจ ” ครั้งแห่งหน 1 ประจำปี 2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆวิทยาคารสรรเสริญ 48 พรรษา กับกำจัดวัชพืชแห่งหนกีดขวางทางลำน้ำชนนีกวง

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองจิตอาสาสมัครชาวธานีจังหวัดลำพูน กระทั่งโพกผ้ามนุชร่วมกิจกรรมความคิดขันอาสา “อีฉันก่อเหตุขึ้น สะอาด ด้วยหัวใจ ” หนแห่งหน 1 ประจำปี 2562 แก้ไขภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆโรงเรียนสรรเสริญ 48 พรรษา กับกำจัดวัชพืชสถานที่ขวางทางมุขลำน้ำชนนีกวง

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน นำประชาชนจิตอาสาสมัครชาวธานีจังหวัดลำพูน กระทั่งโพกหัวมนุษย์รวมกิจกรรมจิตขันอาสา “ฉันทำความ บริสุทธ์ เช่นกันหัวใจ ” หนแห่งหน 1 ประจำปี 2562 ซ่อมภูมิทัศน์ ดินแดนโดยรอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี และจ่ายวัชพืชแห่งหนขวางหน้าทางลำน้ำแม่กจุด

พ่อเมืองลำพูน จับกลางเมืองจิตอาสาสมัครชาวบุรีลำพูน กว่าโพกคนรวมกิจกรรมจิตใจอาสา “อีฉันทำความ ดีงาม ด้วยหัวอกหัวใจ ” ทีแห่ง 1 ประจำปี 2562 ซ่อมภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆวิทยาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี และกำจัดวัชพืชแห่งหนกีดขวางมุขลำน้ำแม่กสิ่งกลมๆ

พ่อเมืองจังหวัดลำพูนเดินทางร่วมธุรกิจการงานอุ่นไอมลัก ขยายเนื้อความหนาวเหน็บ “กระแสน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในที่ ตุ๊ต้นลานพระราชวังดุสิตกับสนามหญ้าผู้ร้ายวนาลี และเข้าไปเยี่ยมชมการขายสินค้า OTOP ของดีนครลำพูน

ครั้นวันที่ 11 ธันวาคม 2561 กาลเวลา 17.30 น. ทุ่งนาใบยอรรษิษฐ์ สัมพันธราตรีน์ พ่อเมืองลำพูน ด้วยกันผู้หญิงจิในที่ณารัชช์ สัมโพกผ้าธราตรีน์ ประธานแม่ศรีเรือนมหาดไทยธานีจังหวัดลำพูน ด้วย ถัดลงมาพ่อเมืองจังหวัดลำพูน รองประธานแม่บ้านมหาดไทยเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนร. นายอำเภอเมืองลำพูน ข้าราชการ คนแม่ศรีเรือนมหาดไทยเมืองจังหวัดลำพูน กับตัวแทนมหาชนพิการของเมืองลำพูน โคจรเข้าร่วมธุรกิจการงานอุ่นไอมลัก คลายคดีหนาวเหน็บ “สายน้ำแห่งหนรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตกับสนามโจรไพร พร้อมทั้งเข้าไปเยี่ยมชมการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีบุรีลำพูน ณ ร้านค้าสมาคมแม่ศรีเรือนกระทรวงมหาดไทยในกิจธุระดังที่กล่าวมาแล้วพร้อมด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูนโคจรเข้าร่วมการทำงานการงานอุ่นไอรัก คลายกรณีเย็น “สายน้ำแห่งหนรัตนโกสินทร์” ณ ตุ๊ต้นลานปราสาทดุสิตกับสนามหญ้าเสืออรัญญิก พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองลำพูน

ครั้นวันที่ 11 เดือนธันวาคม 2561 ระยะเวลา 17.30 นาฬิกา ที่นายอรรษิษฐ์ สัมโพกหัวธรัชนีน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน และผู้หญิงจิในในาราชย์ช์ สัมโพกผ้าธราตรีน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจังหวัดลำพูน อีกด้วย ถัดลงมาพ่อเมืองลำพูน รองประธานแม่ศรีเรือนมหาดไทยเมืองจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบุรีจังหวัดลำพูน ข้าราชการประจำ คนแม่บ้านแม่เรือนมหาดไทยจังหวัดลำพูน และผู้แทนมวลชนเป็นอัมพาตของบุรีลำพูน เดินทางเข้าร่วมงานกิจธุระอุ่นกระไอกระแอมมลัก ขยายข้อความหนาวเหน็บ “สายน้ำที่รัตนโกสินทร์” แห่ง ตุ๊เจ้าต้นลานวังดุสิตด้วยกันสนามโจรพนา พร้อมกับเข้าไปเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้า OTOP ของขลังบุรีจังหวัดลำพูน ในที่ ร้านสมาคมแม่บ้านแม่เรือนกระทรวงมหาดไทยข้างในธุรกิจดังที่กล่าวมาแล้วพร้อมด้วย

ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมกับดำรงฐานะสำคัญกล่าวดับการสัมมนาชี้แจงนโยบายบริหารบริหารธาราณหน้าแล้ง ปี 2562

เวลากลางวันเดือนแห่งหน 24 เดือนธันวาคม 2561 สมัย 10.00 นาฬิกา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธกลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน มอบปันออกนายสำเริงสำราญ ไชยเสน ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ร่วมการสัมมนาด้วยกันดำรงฐานะประธานรายงานดับการประชุมชี้แจงแนวทางสั่งการบริหารสายธารแห่งฤดูแล้ง พรรษา 2562 สรรพสิ่งเนื้อที่ลุ่มธารปิงช่วงบนบานศาลกล่าว (จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) เพื่อรวมอภิปรายพิจารณาหารือแผนการว่าการสั่งการสายธารให้ประกอบด้วยจำนวนรวมน้ำณลำสายธารปิงพอเพียงต่อความมุ่งมาดชดใช้สายธารสิ่งของทุกเขตซีกแห่งพื้นที่ลุ่มธารปิงระยะบนบาน เพราะว่าประกอบด้วยอธิปหล่อ สุชาติชั้นวรรณะอัมพา ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครอบครองสำคัญเสนอถกการประชุมฯ แห่ง ที่ประชุมอาคารสารพัดประโยชน์ ที่ทำการชลประทานแห่งหน 1 จังหวัดเชียงใหม่

รองลงมาจากพ่อเมืองลำพูน ดำรงฐานะสำคัญการดำเนินการพิจารณาการนำภัตจากไปใช้ที่โรงงานอุตสาหกรรมสถานที่หามิได้งานเสพสรรพสิ่งมนุษย์ คราวแห่ง 1/2561

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ยุค 10.00 น. นาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกผ้าธกลางคืนน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน มอบหมายให้แบ่งออกอธิปร่าเริง ไชยเสน รองลงมาจากพ่อเมืองจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญงานจัดการวิเคราะห์การพาข้าวไปชดใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนมิใช่งานบริโภคของมนุช คราวแห่งหน 1/2561 เพราะร่วมกับ พ.อ.สุจินต์ ธนทรัพย์ รองลงมาจาก.ผู้บังคับบัญชาฐานล.รสมันสมองจว.ลพ. หัวหน้าการเซ่นสรวงี อรพินท์พิ่ง การซื้อขายบุรีลำพูน ตัวแทนอุตสาหกรรมธานีจังหวัดลำพูน หัวหน้ากุดัง(องค์การคลังสินค้า)จังหวัดจังหวัดลำพูนและหัวโจกโกดัง(องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)จังหวัดลำพูน รวมจัดการสำรวจสอบฯ ในที่ กงสี วี อ้วน เอฟ กรุ๊ป (1973) ขีดคั่น ต.อาบถูกใจเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดจังหวัดลำพูนในการนี้ เสร็จขนของภัตที่อาศัยแห่งงานลงมือขององค์การคลังสินค้า มีต้นทางมาจาก หจก.อ้วนพีเอเอส จ.ลำปาง ลงมาส่งมอบที่สุดทาง กองกลาง วี อ้วน เอฟ กรุ๊ป (1973) กำหนด อ.ชนนีทา จ.จังหวัดลำพูน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนรวมยอมรับเข้าไป (26 ต.ค.61- 4 […]

จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าชัดเจนฟ้าเซฟปีศาจ์ท ลำพูน รวมรณรงค์ ตัดทอนรับสารภาพ ตัดทอนปันออก ตัดทอนใช้คืนถุงก๊อบแก๊บกรรณหิ้ว เพราะว่าชดใช้กล่องกระดาษแห่งเหลือใช้ลงมาทำดำรงฐานะถุงเหยาะสินค้าแทนที่งานชดใช้ถุงก๊อบแก๊บ

บุรีจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแจ้งฟ้าเซฟภูต์ท จังหวัดลำพูน รวมรณรงค์ ตัดทอนรับสารภาพ ลดจ่าย ตัดทอนใช้ถุงก๊อบแก๊บกรรณหิ้ว เพราะว่าชดใช้กลักกระดาษที่เหลือกินเหลือใช้ลงมาสร้างครอบครองถุงเหยาะสินค้าแทนการชดใช้ถุงก๊อบแก๊บ

ธานีจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างชัดเจนฟ้าเซฟมาร์ท ลำพูน ร่วมรณรงค์ ตัดทอนรับสารภาพ ลดให้ ตัดทอนใช้ถุงพลาสติกกรรณหิ้ว เพราะว่าชดใช้กลักกระดาษแห่งหนเหลือใช้ลงมาก่อครอบครองถุงใส่สินค้าแทนการชดใช้ถุงก๊อบแก๊บ

ธานีลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแจ่มกลางหาวเซฟผี์ท ลำพูน ร่วมรณรงค์ ลดสารภาพ ลดแยกออก ตัดทอนใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยชดใช้กลักกระดาษที่เหลือกินเหลือใช้ลงมาทำดำรงฐานะถุงเหยาะผลิตภัณฑ์รับช่วงการใช้คืนถุงพลาสติก