กลางเมืองชาวเมืองจังหวัดลำพูน มากร้อยมนุษย์รวมลงสมัคร จิตขันอาสาเฉพาะกิจ พิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประชาชนจิตขันอาสาแห่งหนลงทะเบียนจะถือสิทธิ์หมวกด้วยกันผ้าพันคอพระราชทาน กับมีส่วนร่วมแห่งงานแก่ราชพิธีฯ

ท้องนาใบยอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เปิดเผยตวาด เนื่องจาก กระทรวงมหาดไทย รุ่งแจ้งดุ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิชะเลิกยอมมือที่ บี้ินทรเทวัญยวรางน้ำกูร รักษาพระสงฆ์กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งขึ้นการพิธีบรมราชาภิเษกตามตุ๊เจ้าราชประเพณี เพื่อจะคดีครอบครองมงคลของประเทศชาติ และแผ่นดิน โดยพิธีจะเริ่มจากงานตระเตรียมแบบแผนทำห้วยอภิเษก ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ตรงนั้นในวันนี้ ( 8 เมษายน 2562 ) กลางเมืองชาวจังหวัดจังหวัดลำพูน ได้ทยอยมาลงชื่อรวมครอบครองจิตใจอาสาเฉพาะกิจ พิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดจังหวัดลำพูน ขณะนี้ มีผู้ลงชื่อต่อจากนั้น 335 มนุช และอีกต่างหากประกอบด้วยประชาชนทยอยมาลงทะเบียนห้ามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดลำพูน จักเปิดรับขึ้นทะเบียนจิตใจอาสาสมัครเจาะจงกิจฯ ผลรวม 1,000 มนุษย์เกี่ยวกับประชาชนสถานที่ยั่วสมรรถลงมาลงทะเบียนครอบครองความคิดขันอาสาฯ คว้าเช่นกันตัวเอง ใน วัดพระสงฆ์แร่หริภุญความมีชัยวรมควันควานพิหาร อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน คว้าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป จนกระทั่งจะครบถ้วนจำนวนรวม

สำนักงานทุ่งธานีลำพูน จ้าชี้แจงงานสรรพสิ่งชาวไร่ชาวนารุ่นใหม่บุรีลำพูน (Young Smart Faemer) เพื่อสร้างเสริมศักยภาพชาวไร่ชาวนาแบบใหม่ไปสู่การดำรงฐานะผู้ประกอบการมืออาชีพ

วันนี้ ( 14 พฤษภาคม 2562 ) ที่ ตลาดเกษตรกร ดินแดนหน้าตาศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดจังหวัดลำพูน ที่ว่าการเกษตรธานีจังหวัดลำพูน จัดเล่างานของชาวไร่ชาวนาแบบใหม่จังหวัดลำพูน (Young Smart Faemer) เพราะว่าประกอบด้วยนาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกผ้าธราตรีน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน ดำรงฐานะสำคัญณกิจกรรมจังหวัดลำพูนประกอบด้วยเกษตรกรแบบใหม่ (Young Smart Farmer) แห่งหนผ่านการคาดการณ์และเข้าร่วมแผนปรับปรุงชาวไร่ชาวนาฉลาด (Smart Farmaer) อาทิ งานจัดทำขนบชีวิต ปรับกระบวนทัศน์และก่อสร้างแรงจูงใจในที่การทำการกสิกรรม เพราะใช้คืนแนวคิดร่างใหม่ที่ความประพฤติกิจกรรมการเกษตร ตั้งแต่การผลิต การตลาด ร่วมปะถึงการจัดการบริหารการงานที่ดิน การแลกสับเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวไร่ชาวนาแบบใหม่กับคนเลี้ยงลูก ซึ่งที่ชันษา 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มาอนุมัติจ่ายจัดตั้งกับพัฒนาแกนกลางบ่มชำเกษตรกรรุ่นใหม่ ธานีเว้น 1 สถานที่ เพื่อจะดำรงฐานะแหล่งศึกษากับจุดเชื่อมโยงเครือข่าย ด้านวิชาการด้วยกันดำรงฐานะจุดศูนย์กลางที่การประสานงานโครงข่ายชาวไร่ชาวนา จังหวัดจังหวัดลำพูนกระทำการเลือกคัดศูนย์กลางหมักบ่มชำชาวไร่ชาวนารุ่นใหม่ อำเภออรัญญิกซาง เป็นดวงจัดการ ข้างในกิจกรรมมีการจ่ายเกียรติบัตรจ่ายกับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ปริมาณ 20 ราย ทั้งอีกต่างหากประกอบด้วยผักผลาหาร ผลิตภัณฑ์แปรธาตุต่างๆนาๆขนมจากชาวนาชาวไร่รุ่นใหม่ขนมจากมากอำเภอ ทั้งอ.หลีกหนี อำเภอนิวาสสถานโฮ่ง […]

คณะสงฆ์ และหัวหน้าหน่วยร.จังหวัดลำพูน กอปรระเบียบแบบแผนเติบโตพระพุทธมนต์ทำสายธารอภิเษก เพื่อที่จะเชิญจากไปร่วมพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่ศรีษะฯ ซึ่งงานประกอบระเบียบแบบแผนดำเนินต่อไปด้วยความเรียบสอดกับสาสมพระเกียรติ

สายัณห์วันนี้ ( 8 เมษายน 2562 ) แห่งหนพิหารหลวง ตรวจวัดพระแร่หริถุญการมีชัยชนะ วรมควานหาวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน บุรีจังหวัดลำพูน คณะสงฆ์ , หัวหน้าหน่วยราชการบุรีลำพูน และประชาชน ได้ร่วมประกอบระเบียบแบบแผนเติบโตพระพุทธมนต์จัดทำธาราอภิเษก เพื่อที่จะอัญเชิญไปรวมพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัวฯ เพราะว่ามีพระเทวดารัตติกาลนผู้นำ เจ้าคณะธานีจังหวัดลำพูน เป็นสำคัญก้ำบรรพชิต มีทุ่งนาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกธกลางคืนน์ พ่อเมืองลำพูน เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โดยพิธีรีตองได้มาเริ่มเมื่อกาลเวลา 16.00 น. ที่ใบหน้าวิหารหลวงฯ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน ได้จุดธูปเทียนเค้าหน้าของสังเวยฤกษ์ , พราหมณ์อ่านโองการเทิดกาลแล้วเวลา 17.10 น. มีงานประกอบพิธีรีตองแห่งพิหารหลวงฯ โดย ประธานบรรพชิตวงกลมเทียนชัย กับดวงประทีปพุทธาภิเษก , ชีต้น 30 ตน เจริญพระพุทธมนต์ , ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนวงกลมโคมไฟมงคล โคมไฟเค้าหน้าตุ๊ กับเทียนเก้าหรเธอ , ชีต้นสวดภาที่วาร ด้วยกันนั่งลงเจริญจิตใจภาวนา กระเป๋าแห้งได้ผลพิธีรีตองซีกแห่งวันพรุ่ง ( 9 เดือนที่ 4 […]

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน นำกลุ่มหัวหน้าส่วนร. ร่วมลงลายมือชื่อให้พรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตุ๊เจ้าบรมราชแม่โพกหัวปีสาธารณะ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธหญิงสาวนาถ

รวิวาร แห่งหน 19 พฤษภาคม 2562 ยุค 09.00 นาฬิกา ใน ตึกสิงขรมิมงคลกระมังคลานุสรณ์ โรงหมอว่าวกุลายอมมือใน์ สภากาชาดแหลมทอง ที่นายอรรษิษฐ์ สัมโพกธราตรีน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยอธิปวรยุทธ เนาวรัตน์ ถัดจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้หญิงจิในณาราชย์ สัมโพกธราตรีน์ ผู้นำก๊กกาชาด ครบครันกลุ่มหัวหน้าหน่วยราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกก๊กกาชาด สมาชิกแม่เหย้าแม่เรือนมหาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันกุสุมาลย์เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตุ๊บรมราชแม่โพกชันษาสาธารณะ ครบถ้วนลงนามอวยพร ขอให้ดำรงหายป่วยจากตุ๊ท่วงท่าเจ็บไข้และทรงประกอบด้วยพระสงฆ์วิชาพลานามัยมั่นคงเจริญในที่เร็ววัน หลังจากนั้น พ่อเมืองจังหวัดลำพูน ได้นำทีม ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ภายภาคหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธสุภาพสตรีที่นาถ ครบครันเซ็นให้พร ขอธำรงหายป่วยจากตุ๊ท่าไม่สบายและธำรงประกอบด้วยตุ๊พลานามัยแข็งแรงงอกงามในแจ้นวัน

ข้าราชการ , ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยกันถัดจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสงานเทศกาลวันสงกรานต์ ด้วยกันปีใหม่ กล้อนที่นา ประจำปี 2562

เอี้ยววันที่ 17 เดือนที่ 4 2562 สถานที่ จวนพ่อเมืองจังหวัดลำพูน ข้าราชการประจำ ด้วยกันกลางเมือง ชาวบุรีจังหวัดลำพูน ได้มาร่วมรดน้ำดำหัว ท้องนายอรรษิษฐ์ สัมพันธราตรีน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน และ อนงค์จิที่ในที่าราชัยช์ สัมโพกหัวธรัตน์ ผู้นำเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดลำพูน เพื่อที่จะกรณีดำรงฐานะสิริมงคล กับขอพรเนื่องในจังหวะเทศกาลวันสงกรานต์ กับทิวากาลขึ้นปีใหม่แหลมทอง ซึ่งถือเป็นการสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี ขนมธรรมเนียมชิ้นสะอาดของชาวเหนือมาแม้ว่าเก่าก่อนพ่อเมืองจังหวัดลำพูน ได้มารายงานเป็นภาษาคำเมืองแสดงกรณีขอบคุณด้วยกันรู้สึกประทับใจข้าราชการด้วยกันกลางเมืองชาวลำพูน แห่งได้มาถือมั่นขนบธรรมเนียม ธรรมเนียมสิ่งของบรรพบุรุษสืบมาจนกระทั่งยุคปัจจุบัน นับดำรงฐานะอันที่สะอาดแห่งควรสืบกันมาอยู่ตลอดไป ด้วยกันได้มาอำนวยอวยชัยปันออกข้าราชการ , กลางเมือง เจอะเจอความสุขที่การดำเนินชีวิตครัวเรือน กับเผชิญความเจริญหน้าในที่การปฏิบัติธุรกิจโอกาสอันควรตรงนี้ ข้าราชการ ด้วยกันกลางเมือง ชาวเมืองลำพูนได้ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้เป็นใหญ่ร่าเริง ไชยเสน ด้วยกัน ผู้เป็นใหญ่วรยุทธ เนาวรัตน์ รองพ่อเมืองลำพูน เพื่อเนื้อความเป็นสิริมงคล และขอพรเนื่องในโอกาสงานเทศกาลวันสงกรานต์ และกลางวันขึ้นปีใหม่แหลมทองอีกด้วยมันสมอง

พ่อเมืองลำพูน จับกรุ๊ปหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงชื่อให้พรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่โพกผ้าพรรษาหลวง ด้วยกันพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีทุ่งนาถ

รวิวาร แห่งหน 19 พฤษภาคม 2562 กาลเวลา 09.00 น. ณ อาคารไศลไม่มงคลกระมังคลานุสเสียง์ โรงพยาบาลว่าวปักเป้าลงมือในที่์ สภากาชาดประเทศไทย ที่นาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกธรัตติกาลน์ พ่อเมืองลำพูน ด้วยอธิปวรยุทธ นพรัตน์ ถัดลงมาพ่อเมือง รมณีจิณในที่ารัช สัมโพกธรัตติกาลน์ ผู้นำพวกกาชาด ครบถ้วนทีมหัวหน้าหน่วยราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกก๊กกาชาด ขาแม่เหย้าแม่เรือนมหาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ภายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตุ๊เจ้าบรมราชชนนีโพกหัวพรรษาหลวง ครบครันลงนามให้พร ขอทรงหายจากตุ๊เจ้าอาการประชวรและดำรงมีตุ๊วิชาพลานามัยมั่นคงจำเริญในที่แจ้นกลางวัน ต่อจากนั้น พ่อเมืองลำพูน ได้จับกลุ่ม ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธหญิงสาวนาถ ครบครันลงนามให้พร ขอให้ทรงหายป่วยขนมจากตุ๊เจ้าท่าเจ็บป่วยด้วยกันทรงประกอบด้วยพระสงฆ์วิชาพลานามัยมั่นคงงอกงามในที่แจ้นกลางวัน

เมืองจังหวัดลำพูน จัดธรรมเนียมมอบราชบูชาสมเด็จพระสงฆ์พระราชามหาราช เนื่องในกลางวันคล้ายเวลากลางวันสิ้นชีพิตักษัย ประจำปี 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562 ในที่ บริเวณต้นลานใบหน้าศาลาการจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ท้องนายอรรษิษฐ์ สัมโพกผ้าธกลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จับพวกข้าราชการประจำขนมจากทั้งปวงอาณาเขตด้าน กลางเมืองจิตขันอาสา ร่วมมือประกอบระเบียบแบบแผนเนื่องในกลางวันคล้ายคลึงกลางวันสิ้นชีพิตักษัยสมเด็จตุ๊นเรศวรอติราช เพื่อก้มรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ด้วยกันแสดงถึงความรู้คุณขอบคุณ แด่ตัวสมเด็จตุ๊กษัตริย์อติราช เช่นนี้ ผู้แทนหน่วยงานขนมจากซีกราชการในพื้นที่คว้าร่วมวางหรีดมอบราชสักการะ หน้าตาพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จตุ๊นเรศวรอติราช ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน คว้ารายงานวจีมอบราชสดุดี เพื่อจะตระหนักในที่บุญคุณ บูชาพระเกียรติเจ้าเอ็งสถานที่ได้ธำรงกอบกู้เอกราชสรรพสิ่งชนชาติ และปรามเหล่าอริราชศัตรูในยุคกรุงศรีอยุธยา

บุรีจังหวัดลำพูน จ้าระเบียบแบบแผนให้ราชไหว้สมเด็จพระสงฆ์พระราชาอติราช เนื่องในเวลากลางวันละม้ายทิวากาลตาย รายปี 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562 แห่ง ดินแดนลานหน้าตาศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอนครลำพูน ที่นายอรรษิษฐ์ สัมโพกธรัตติกาลน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน จับกลุ่มข้าราชการประจำขนมจากทั้งปวงพื้นที่ส่วน กลางเมืองจิตใจอาสา ร่วมมือประกอบระเบียบแบบแผนเนื่องในกลางวันคล้ายเวลากลางวันสิ้นลมสมเด็จพระสงฆ์นเรศวรอติราช เพื่อที่จะก้มรำลึกถึงพระเกียรติเธอ กับแสดงถึงความกตัญญูขอบคุณ แด่อวัยวะสมเด็จตุ๊พระราชามหาราช เช่นนี้ ตัวแทนองค์การขนมจากด้านราชการณเนื้อที่ได้ร่วมแปะหรีดถวายราชกราบไหว้ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จตุ๊เจ้านเรศวรอติราช จากนั้น พ่อเมืองลำพูน คว้ากล่าววาจาถวายราชเชิดชู เพื่อที่จะคิดในที่พระมหากรุณาธิคุณ บูชาพระเกียรติเจ้าเอ็งที่คว้าดำรงกู้เอกราชสรรพสิ่งชาติ กับปรามก๊กอริราชศัตรูในที่ยุคกรุงศรีอยุธยา

ธานีลำพูน แก่พิธีรีตองมอบราชสักการะสมเด็จตุ๊เจ้ากษัตริย์อติราช เนื่องในกลางวันคล้ายคลึงกลางวันสิ้นชีพิตักษัย รายปี 2562

วันที่ 25 เดือนที่ 4 2562 ที่ บริเวณลานใบหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน นาใบยอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตติกาลน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน จับคณะข้าราชการขนมจากทั้งปวงท้องถิ่นซีก ประชาชนจิตใจขันอาสา สมคบคิดกอปรพิธีเนื่องในทิวากาลละม้ายทิวาสิ้นลมสมเด็จพระกษัตริย์มหาราช เพื่อที่จะน้อมนึกถึงพระเกียรติเจ้าเอ็ง ด้วยกันแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แก่ตัวสมเด็จตุ๊กษัตริย์มหาราช ดังนี้ ผู้แทนหน่วยงานจากส่วนราชการณเนื้อที่คว้าร่วมแหมะพวงหรีดมอบราชกราบไหว้ หน้าตาพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จตุ๊พระราชาอติราช แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ได้มาเสนอวาจาให้ราชชื่นชม เพื่อตระหนักที่พระมหากรุณาธิคุณ เทิดพระเกียรติคุณแห่งหนได้มาธำรงกู้เอกราชสิ่งของชนชาติ กับปรามพวกอริราชศัตรูที่เวลากรุงศรีอยุธยา

ความคิดอาสาจังหวัดลำพูน ถือเอา 1,000 มนุษย์ รวมยอมรับเพ่งการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกด้วยความปลื้มใจพรรษาตำหนิติเตียน

กลางเมืองใจอาสาสมัครบุรีลำพูน นับ 1,000 มนุช แรมรอนมาอีกต่างหากตรวจวัดตุ๊ธาตุหริภุญการมีชัยชนะวรมควันควานหาวิหาร เพื่อรวมรับสารภาพเพ่งงานถ่ายทอดสดพิธีบรมราชาภิเษก เช่นกันความปลาบปลื้มปีตำหนิประชาชนจิตอาสาสมัครเมืองลำพูน ถือเอา 1,000 คน ตะเวนลงมาอีกทั้งตรวจวัดพระสงฆ์แร่หริภุญชัยชนะวรมควานหาพิหาร เพื่อจะรวมรับสารภาพพิศงานถ่ายทอดสดพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งทางธานีลำพูน ได้มาจัดแจงแห่งหน สิ่งกลมๆปฐมพยาบาล และ อาหาร น้ำ ด้วยกันสิ่งอำนวยความสะดวก ในงานรองกลางเมืองจิตใจขันอาสาแห่งหนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องและพอเวลา กะ 11.19 น. คว้าก่อกำเนิดปรากฎการณ์ พระอาทิตย์ทรงกลด ขึ้นไประหว่างประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ก่อสร้างเนื้อความน่าพิศวงด้วยกันซาบซึ้งให้แก่กลางเมืองเพื่อนร่วมงานดำรงฐานะสุดกำลังด้วยแห่งวันพรุ่ง ( 5 พฤษภาคม 2562 ) ธานีลำพูน ขอชวนกลางเมือง รวมรับสารภาพจ้องงานถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนมจากโทรทัศน์รวมงานเจาะจงแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป แห่ง ศากลางธานีลำพูน เนื่องด้วยการแต่งพระองค์ด้วยเสื้อสีเหลือง พวกสุภาพเรียบร้อยไม่ก็กลุ่มจิตอาสา